genexx-exotica

Master Plan

master-plan-genexxrealty

Floor Plans

Phase I
floor-plans-genexxrealty

Typical Floor Plan
Tower 6,7,8,9

genexxrealty-floorplan

Typical Floor Plan
Tower 10, 11

Phase II
Image 1

Typical Floor Plan
Tower 1,2,3,4,5

Unit Plans

unit plan genexxrealty
Type A, B, C, D, E
unit plan genexxrealty
Type A & B
unit plan genexxrealty
Type C & D
unit plan genexxrealty
Type E

Enquire Now